Có 1 kết quả:

xún yáng jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cruiser (warship)
(2) battle cruiser