Có 1 kết quả:

xún yóu

1/1

xún yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cruise
(2) to patrol