Có 1 kết quả:

xún huí yǎn chū ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (theater etc) to tour
(2) to be on tour
(3) to give itinerant performances