Có 1 kết quả:

xún luó chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) patrol vessel
(2) cutter