Có 1 kết quả:

gōng

1/1

gōng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. công việc
2. người thợ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Người thợ. ◎Như: “quáng công” 礦工 thợ mỏ. ◇Luận Ngữ 論語: “Công dục thiện kì sự, tất tiên lợi kì khí” 工欲善其事, 必先利其器 (Vệ Linh Công 衛靈公) Người thợ muốn làm việc cho khéo, thì trước hết phải làm khí cụ của mình cho sắc bén.
2. (Danh) Kĩ thuật, kĩ xảo. ◎Như: “xướng công” 唱工 kĩ thuật hát.
3. (Danh) Việc, việc làm. ◎Như: “tố công” 做工 làm việc, “thướng công” 上工 đi làm việc, “đãi công” 怠工 lãng công.
4. (Danh) Công trình (việc làm có tổ chức, kế hoạch quy mô). ◎Như: “thi công” 施工 tiến hành công trình, “thuân công” 竣工 hoàn thành công trình.
5. (Danh) Gọi tắt của “công nghiệp” 工業. ◎Như: “hóa công” 化工 công nghiệp hóa chất.
6. (Danh) Kí hiệu âm giai nhạc cổ Trung Quốc. ◎Như: “công xích” 工尺 từ chỉ chung các phù hiệu “thượng, xích, công, phàm, hợp, tứ, ất” 上, 尺, 工, 凡, 合, 四, 乙 để biên thành “khúc phổ” 曲譜.
7. (Danh) Quan. ◎Như: “thần công” 臣工 quần thần, các quan, “bách công” 百工 trăm quan.
8. (Tính) Giỏi, thạo, sở trường. ◎Như: “công ư hội họa” 工於繪畫 giỏi về hội họa.
9. (Tính) Khéo léo, tinh xảo. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Quái đạo ngã thường lộng bổn cựu thi, thâu không nhi khán nhất lưỡng thủ, hựu hữu đối đích cực công đích, hựu hữu bất đối đích” 怪道我常弄本舊詩, 偷空兒看一兩首, 又有對的極工的, 又有不對的 (Đệ tứ thập bát hồi) Hèn chi, em thường lấy quyền thơ cũ ra, khi nào rảnh xem mấy bài, có câu đối nhau rất khéo, có câu lại không đối.

Từ điển Thiều Chửu

① Khéo, làm việc khéo gọi là công.
② Người thợ. Phàm người nào làm nên đồ cho người dùng được đều gọi là công.
③ Quan, như thần công 臣工 nói gồm cả các quan. Trăm quan gọi là bách công 百工.
④ Công xích 工尺 một tiếng gọi tắt trong phả âm nhạc thay luật lữ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Công nhân, thợ, thợ thuyền: 礦工 Công nhân (thợ) mỏ; 鍛工 Thợ rèn;
② Công tác, công việc, việc: 做工 Làm việc; 上工 Đi làm;
③ Công: 這個工程要多少工才能完 Công trình này phải làm bao nhiêu công mới xong được?;
④ Sở trường: 工于繪畫 Có sở trường vẽ;
⑤ Công nghiệp: 化工 Công nghiệp hoá chất; 工交戰 線 Mặt trận công nghiệp và giao thông (vận tải);
⑥ (văn) Quan: 臣工 Quan lại (nói chung); 百工 Trăm quan;
⑦ Khéo léo, tinh vi, giỏi tay nghề.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thợ — Vật dụng được chế tạo ra — Khéo léo — Việc làm — Cũng dùng như chữ Công 功.

Từ điển Trung-Anh

(1) work
(2) worker
(3) skill
(4) profession
(5) trade
(6) craft
(7) labor

Từ ghép 617

ān jū gōng chéng 安居工程bā dà gōng yè guó zǔ zhī 八大工业国组织bā dà gōng yè guó zǔ zhī 八大工業國組織bā jí gōng 八級工bā jí gōng 八级工bā jí gōng zī zhì 八級工資制bā jí gōng zī zhì 八级工资制bā xiǎo shí gōng zuò zhì 八小时工作制bā xiǎo shí gōng zuò zhì 八小時工作制bà gōng 罢工bà gōng 罷工bān yùn gōng 搬运工bān yùn gōng 搬運工bàn gōng bàn dú 半工半讀bàn gōng bàn dú 半工半读bàn rì gōng zuò 半日工作bāng gōng 帮工bāng gōng 幫工bāo gōng 包工bāo gōng tóu 包工头bāo gōng tóu 包工頭bāo shēn gōng 包身工bào gōng 刨工Běi jīng Lǐ gōng Dà xué 北京理工大学Běi jīng Lǐ gōng Dà xué 北京理工大學biàn gōng 变工biàn gōng 變工bīng gōng chǎng 兵工厂bīng gōng chǎng 兵工廠cè liáng gōng jù 测量工具cè liáng gōng jù 測量工具chǎn yè gōng rén 产业工人chǎn yè gōng rén 產業工人chǎng gōng 厂工chǎng gōng 廠工chē gōng 車工chē gōng 车工chú gōng 厨工chú gōng 廚工chuán gōng 船工chuò gōng 輟工chuò gōng 辍工dǎ cháng gōng 打長工dǎ cháng gōng 打长工dǎ gōng 打工dǎ gōng mèi 打工妹dǎ gōng zǎi 打工仔Dà lián Lǐ gōng Dà xué 大连理工大学Dà lián Lǐ gōng Dà xué 大連理工大學dài gōng 代工dài gōng 怠工dào lù gōng chéng 道路工程Dì guó Lǐ gōng Xué yuàn 帝国理工学院Dì guó Lǐ gōng Xué yuàn 帝國理工學院diàn gōng 电工diàn gōng 電工diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng 电脑辅助工程diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng 電腦輔助工程diàn qì gōng chéng 电气工程diàn qì gōng chéng 電氣工程diàn zǐ gōng chéng 电子工程diàn zǐ gōng chéng 電子工程diàn zǐ gōng yè 电子工业diàn zǐ gōng yè 電子工業dòng gōng 动工dòng gōng 動工dòu fu zhā gōng chéng 豆腐渣工程dū gōng 督工duǎn gōng 短工duì gōng 对工duì gōng 對工duō gōng 多工duō gōng huà 多工化duō gōng qì 多工器duō gōng yùn zuò 多工运作duō gōng yùn zuò 多工運作duō gōng zuò yè 多工作业duō gōng zuò yè 多工作業fā gōng zī rì 发工资日fā gōng zī rì 發工資日fá mù gōng rén 伐木工人fáng yù gōng shì 防御工事fáng yù gōng shì 防禦工事fǎng zhī gōng yè 紡織工業fǎng zhī gōng yè 纺织工业fàng gōng 放工fēn bō duō gōng 分波多工fēn gōng 分工fēn shí duō gōng 分时多工fēn shí duō gōng 分時多工féng yī gōng rén 縫衣工人féng yī gōng rén 缝衣工人fù gōng 复工fù gōng 復工gài niàn qū dòng jiā gōng 概念驅動加工gài niàn qū dòng jiā gōng 概念驱动加工gǎn gōng 赶工gǎn gōng 趕工gāng tiě gōng yè 鋼鐵工業gāng tiě gōng yè 钢铁工业gōng bǐ 工笔gōng bǐ 工筆gōng bīng 工兵gōng chǎng 工厂gōng chǎng 工廠gōng chě pǔ 工尺譜gōng chě pǔ 工尺谱gōng chéng 工程gōng chéng shī 工程师gōng chéng shī 工程師gōng chéng tú 工程图gōng chéng tú 工程圖gōng chéng tú xué 工程图学gōng chéng tú xué 工程圖學gōng chéng xué 工程学gōng chéng xué 工程學gōng dǎng 工党gōng dǎng 工黨gōng dì 工地gōng dú shēng 工讀生gōng dú shēng 工读生gōng dú xué xiào 工讀學校gōng dú xué xiào 工读学校gōng fáng 工坊gōng fēn 工分gōng fēng 工蜂gōng fū 工夫gōng fu 工夫gōng fu chá 工夫茶gōng huì 工会gōng huì 工會gōng jiàn 工件gōng jiàng 工匠gōng jù 工具gōng jù jī 工具机gōng jù jī 工具機gōng jù lán 工具栏gōng jù lán 工具欄gōng jù shū 工具书gōng jù shū 工具書gōng jù tiáo 工具条gōng jù tiáo 工具條gōng jù xiāng 工具箱gōng kē 工科gōng kuàng 工矿gōng kuàng 工礦gōng kuàng yòng dì 工矿用地gōng kuàng yòng dì 工礦用地gōng liáo 工寮gōng líng 工齡gōng líng 工龄gōng nóng 工农gōng nóng 工農gōng nóng bīng 工农兵gōng nóng bīng 工農兵gōng nóng yè 工农业gōng nóng yè 工農業gōng pín 工頻gōng pín 工频gōng qī 工期gōng qián 工錢gōng qián 工钱gōng rén 工人gōng rén dǎng 工人党gōng rén dǎng 工人黨gōng rén jiē jí 工人阶级gōng rén jiē jí 工人階級gōng shāng 工伤gōng shāng 工傷gōng shāng 工商gōng shāng guǎn lǐ shuò shì 工商管理硕士gōng shāng guǎn lǐ shuò shì 工商管理碩士gōng shāng jià 工伤假gōng shāng jià 工傷假gōng shāng jiè 工商界gōng shāng yè 工商业gōng shāng yè 工商業gōng shí 工时gōng shí 工時gōng shì 工事gōng tóu 工头gōng tóu 工頭gōng wěi 工委gōng xiào 工校gōng xīn jiē céng 工薪阶层gōng xīn jiē céng 工薪階層gōng xīn zú 工薪族gōng xù 工序gōng xué 工学gōng xué 工學gōng xué yuàn 工学院gōng xué yuàn 工學院gōng yè 工业gōng yè 工業gōng yè dà xué 工业大学gōng yè dà xué 工業大學gōng yè guó 工业国gōng yè guó 工業國gōng yè huà 工业化gōng yè huà 工業化gōng yè huà guó jiā 工业化国家gōng yè huà guó jiā 工業化國家gōng yè pǐn 工业品gōng yè pǐn 工業品gōng yè qū 工业区gōng yè qū 工業區gōng yè shè jì 工业设计gōng yè shè jì 工業設計gōng yè xiàn dài huà 工业现代化gōng yè xiàn dài huà 工業現代化gōng yè xué xiào 工业学校gōng yè xué xiào 工業學校gōng yè yuán qū 工业园区gōng yè yuán qū 工業園區gōng yì 工艺gōng yì 工藝gōng yì měi shù 工艺美术gōng yì měi shù 工藝美術gōng yì pǐn 工艺品gōng yì pǐn 工藝品gōng yǒu 工友gōng yú xīn jì 工于心计gōng yú xīn jì 工於心計gōng yù shàn qí shì , bì xiān lì qí qì 工欲善其事,必先利其器gōng zhěng 工整gōng zhǒng 工种gōng zhǒng 工種gōng zhuāng kù 工装裤gōng zhuāng kù 工裝褲gōng zī 工資gōng zī 工资gōng zì gāng 工字鋼gōng zì gāng 工字钢gōng zì liáng 工字梁gōng zuò 工作gōng zuò bào gào 工作報告gōng zuò bào gào 工作报告gōng zuò biǎo 工作表gōng zuò dān wèi 工作单位gōng zuò dān wèi 工作單位gōng zuò duì 工作队gōng zuò duì 工作隊gōng zuò fú 工作服gōng zuò guò dù 工作过度gōng zuò guò dù 工作過度gōng zuò jì yì 工作記憶gōng zuò jì yì 工作记忆gōng zuò kuáng 工作狂gōng zuò liàng 工作量gōng zuò liú 工作流gōng zuò liú chéng 工作流程gōng zuò miàn 工作面gōng zuò rén yuán 工作人员gōng zuò rén yuán 工作人員gōng zuò rì 工作日gōng zuò shí jiān 工作时间gōng zuò shí jiān 工作時間gōng zuò shì 工作室gōng zuò tái 工作台gōng zuò tái 工作檯gōng zuò wěi yuán huì 工作委员会gōng zuò wěi yuán huì 工作委員會gōng zuò zhàn 工作站gōng zuò zhě 工作者gōng zuò zǔ 工作組gōng zuò zǔ 工作组Gòng gōng 共工guǎn gōng 管工guǎn zi gōng 管子工guǐ fǔ shén gōng 鬼斧神工guó fáng gōng yè 国防工业guó fáng gōng yè 國防工業Guó jì Láo gōng Zǔ zhī 国际劳工组织Guó jì Láo gōng Zǔ zhī 國際勞工組織hàn gōng 焊工hé gōng 河工hé gōng chéng 核工程hé gōng yè 核工业hé gōng yè 核工業Hé gōng yè bù 核工业部Hé gōng yè bù 核工業部hé sì yǐ chǐ gōng 合四乙尺工hòu cí huì jiā gōng 后词汇加工hòu cí huì jiā gōng 後詞彙加工Huá dōng Lǐ gōng Dà xué 华东理工大学Huá dōng Lǐ gōng Dà xué 華東理工大學Huá nán Lǐ gōng Dà xué 华南理工大学Huá nán Lǐ gōng Dà xué 華南理工大學huà gōng 化工huà gōng chǎng 化工厂huà gōng chǎng 化工廠huà xué gōng chéng 化学工程huà xué gōng chéng 化學工程huà xué gōng yè 化学工业huà xué gōng yè 化學工業huán wèi gōng rén 环卫工人huán wèi gōng rén 環衛工人huàn gōng 换工huàn gōng 換工jī xiè gōng 机械工jī xiè gōng 機械工jī xiè gōng chéng 机械工程jī xiè gōng chéng 機械工程jī xiè gōng rén 机械工人jī xiè gōng rén 機械工人jī yīn gōng chéng 基因工程jì gōng 技工jì gōng xué xiào 技工学校jì gōng xué xiào 技工學校jì jiàn gōng zī 計件工資jì jiàn gōng zī 计件工资jì shí gōng zī 計時工資jì shí gōng zī 计时工资jì suàn jī gōng yè 計算機工業jì suàn jī gōng yè 计算机工业jiā gōng 加工jiā gōng chǎng 加工厂jiā gōng chǎng 加工廠jiā gōng chéng běn 加工成本jiā gōng mào yì 加工貿易jiā gōng mào yì 加工贸易jiā gōng shí xù 加工时序jiā gōng shí xù 加工時序jiā gōng xiào lǜ 加工效率Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn 加利福尼亚理工学院Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn 加利福尼亞理工學院jiā yóu gōng 加油工Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn 加州理工学院Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn 加州理工學院jià zhí gōng chéng 价值工程jià zhí gōng chéng 價值工程jiān gōng 监工jiān gōng 監工jiàn zhù gōng rén 建筑工人jiàn zhù gōng rén 建築工人jiāo tōng gōng jù 交通工具jiào yù gōng zuò zhě 教育工作者jiào zhí gōng 教职工jiào zhí gōng 教職工jiào zhí yuán gōng 教职员工jiào zhí yuán gōng 教職員工jié shù gōng zuò 結束工作jié shù gōng zuò 结束工作Jīng gōng 精工jìng zuò bà gōng 静坐罢工jìng zuò bà gōng 靜坐罷工jù gōng 鋸工jù gōng 锯工jué mù gōng rén 掘墓工人jùn gōng 竣工kāi gōng 开工kāi gōng 開工kē jì gōng zuò zhě 科技工作者kè yì qiú gōng 刻意求工kǔ gōng 苦工kuàng gōng 旷工kuàng gōng 曠工kuàng gōng 矿工kuàng gōng 礦工lā jī gōng 垃圾工láo gōng 劳工láo gōng 勞工lǐ gōng 理工lǐ gōng dà xué 理工大学lǐ gōng dà xué 理工大學lǐ gōng kē 理工科lì yòng rén gōng chuī qì 利用人工吹气lì yòng rén gōng chuī qì 利用人工吹氣liáng gōng xīn kǔ 良工心苦lín shí gōng 临时工lín shí gōng 臨時工líng gōng 零工lüè mài huá gōng 掠卖华工lüè mài huá gōng 掠賣華工Má shěng Lǐ gōng Xué yuàn 麻省理工学院Má shěng Lǐ gōng Xué yuàn 麻省理工學院Mǎ gōng Méi sù 馬工枚速Mǎ gōng Méi sù 马工枚速màn gōng chū qiǎo jiàng 慢工出巧匠màn gōng chū xì huò 慢工出細貨màn gōng chū xì huò 慢工出细货mǎo gōng 鉚工mǎo gōng 铆工měi gōng 美工měi gōng dāo 美工刀mín gōng 民工mín zú gōng yè 民族工业mín zú gōng yè 民族工業mó yáng gōng 磨洋工mò gōng bìng 磨工病Mò zhú gōng kǎ 墨竹工卡Mò zhú gōng kǎ xiàn 墨竹工卡县Mò zhú gōng kǎ xiàn 墨竹工卡縣mù gōng 木工nán gōng 男工Nán jīng Lǐ gōng Dà xué 南京理工大学Nán jīng Lǐ gōng Dà xué 南京理工大學Nán yáng Lǐ gōng Dà xué 南洋理工大学Nán yáng Lǐ gōng Dà xué 南洋理工大學ní gōng 泥工nóng gōng 农工nóng gōng 農工nóng mín gōng 农民工nóng mín gōng 農民工nǚ gōng 女工nú gōng 奴工pài gěi gōng zuò 派給工作pài gěi gōng zuò 派给工作qī dà gōng yè guó jí tuán 七大工业国集团qī dà gōng yè guó jí tuán 七大工業國集團qì chē jì gōng 汽車技工qì chē jì gōng 汽车技工qì zhuān gōng 砌砖工qì zhuān gōng 砌磚工qiān guǎn gōng 鉛管工qiān guǎn gōng 铅管工qián gōng 鉗工qián gōng 钳工qín gōng jiǎn xué 勤工俭学qín gōng jiǎn xué 勤工儉學qīng gōng 輕工qīng gōng 轻工qīng gōng 青工qīng gōng yè 輕工業qīng gōng yè 轻工业qīng jié gōng 清洁工qīng jié gōng 清潔工quán duān gōng chéng shī 全端工程师quán duān gōng chéng shī 全端工程師quán shí gōng zuò 全时工作quán shí gōng zuò 全時工作rén gōng 人工rén gōng dǎo 人工岛rén gōng dǎo 人工島rén gōng diàn zǐ ěr 人工电子耳rén gōng diàn zǐ ěr 人工電子耳rén gōng ěr wō 人工耳蜗rén gōng ěr wō 人工耳蝸rén gōng fèi 人工費rén gōng fèi 人工费rén gōng gài niàn 人工概念rén gōng hé 人工河rén gōng hū xī 人工呼吸rén gōng liú chǎn 人工流产rén gōng liú chǎn 人工流產rén gōng shòu jīng 人工授精rén gōng shòu yùn 人工受孕rén gōng zhào liàng 人工照亮rén gōng zhì huì 人工智慧rén gōng zhì néng 人工智能rén jī gōng chéng 人机工程rén jī gōng chéng 人機工程rén tǐ gōng xué 人体工学rén tǐ gōng xué 人體工學rì cháng gōng zuò 日常工作sǎn gōng 散工sàn gōng 散工shàng gōng 上工Shàng hǎi qì chē gōng yè 上海汽車工業Shàng hǎi qì chē gōng yè 上海汽车工业shè gōng 射工shè gōng 社工shè gōng rén 社工人shè huì gōng zuò 社会工作shè huì gōng zuò 社會工作shè huì gōng zuò zhě 社会工作者shè huì gōng zuò zhě 社會工作者shén gōng guǐ fǔ 神工鬼斧shēng wù gōng chéng 生物工程shēng wù gōng chéng xué 生物工程学shēng wù gōng chéng xué 生物工程學shēng wù yī xué gōng chéng 生物医学工程shēng wù yī xué gōng chéng 生物醫學工程shī gōng 施工shī gōng dān wèi 施工单位shī gōng dān wèi 施工單位shí gōng 石工shí pǐn jiā gōng jī 食品加工机shí pǐn jiā gōng jī 食品加工機shì gōng 試工shì gōng 试工shì nóng gōng shāng 士农工商shì nóng gōng shāng 士農工商shōu gōng 收工shǒu gōng 手工shǒu gōng tái 手工台shǒu gōng tái 手工檯shǒu gōng yè 手工业shǒu gōng yè 手工業shǒu gōng yì 手工艺shǒu gōng yì 手工藝shuǐ diàn gōng 水电工shuǐ diàn gōng 水電工shuǐ guǎn gōng 水管工shuǐ guǎn gōng rén 水管工人shuǐ lì gōng chéng 水利工程shuǐ nuǎn gōng 水暖工sōng xià diàn qì gōng yè 松下电气工业sōng xià diàn qì gōng yè 松下電氣工業Sū lí shì Lián bāng Lǐ gōng Xué yuàn 苏黎世联邦理工学院Sū lí shì Lián bāng Lǐ gōng Xué yuàn 蘇黎世聯邦理工學院tà pò tiě xié wú mì chù , dé lái quán bù fèi gōng fu 踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫tà pò tiě xié wú mì chù , dé lái quán bù fèi gōng fu 踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫táo gōng 陶工tè gōng 特工tí shuǐ gōng chéng 提水工程tì gōng 替工tiāo shān gōng 挑山工tíng gōng 停工tóng gōng 同工tóng gōng 童工tóng gōng tóng chóu 同工同酬tōu gōng 偷工tōu gōng jiǎn liào 偷工减料tōu gōng jiǎn liào 偷工減料tú gōng 徒工tǔ lì gōng chéng 土力工程tǔ mù gōng chéng 土木工程wǎ gōng 瓦工wài jí láo gōng 外籍劳工wài jí láo gōng 外籍勞工wán gōng 完工wǎng luò tè gōng 網絡特工wǎng luò tè gōng 网络特工wēi xì jiā gōng 微細加工wēi xì jiā gōng 微细加工wō gōng 窝工wō gōng 窩工wǔ gōng 仵工wù gōng 务工wù gōng 務工wù gōng 誤工wù gōng 误工Xī gōng qū 西工区Xī gōng qū 西工區xǐ gōng 銑工xǐ gōng 铣工xià gōng 下工xià gōng fu 下工夫Xiāng gǎng Lǐ gōng Dà xué 香港理工大学Xiāng gǎng Lǐ gōng Dà xué 香港理工大學xiǎo shí gōng 小时工xiǎo shí gōng 小時工xiè yù gōng jù 泄欲工具xiè yù gōng jù 洩慾工具xīn wén gōng zuò zhě 新聞工作者xīn wén gōng zuò zhě 新闻工作者xíng lǐ bān yùn gōng 行李搬运工xíng lǐ bān yùn gōng 行李搬運工xìng gōng zuò 性工作xuàn gōng 旋工xuàn gōng 鏇工xuè hàn gōng chǎng 血汗工厂xuè hàn gōng chǎng 血汗工廠yǎn shēng gōng jù 衍生工具yí chuán gōng chéng 遗传工程yí chuán gōng chéng 遺傳工程yí mín gōng 移民工yǐ gōng dài zhèn 以工代賑yǐ gōng dài zhèn 以工代赈yì gōng 义工yì gōng 義工yì qǔ tóng gōng 异曲同工yì qǔ tóng gōng 異曲同工yì wù gōng zuò zhě 义务工作者yì wù gōng zuò zhě 義務工作者yǐn shuǐ gōng chéng 引水工程yōng gōng 佣工yōng gōng 傭工yuán gōng 员工yuán gōng 員工yuè gōng 月工zá gōng 杂工zá gōng 雜工zhèng cháng gōng zuò 正常工作zhèng gōng 政工zhī shi gōng chéng shī 知識工程師zhī shi gōng chéng shī 知识工程师zhí gōng 职工zhí gōng 職工zhì gōng 志工zhì táo gōng rén 制陶工人zhì táo gōng rén 製陶工人zhì xié gōng rén 制鞋工人zhì xié gōng rén 製鞋工人zhōng diǎn gōng 鐘點工zhōng diǎn gōng 钟点工Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī 中国船舶重工集团公司Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī 中國船舶重工集團公司Zhōng guó Shí yóu Huà gōng Gǔ fèn Yǒu xiàn Gōng sī 中国石油化工股份有限公司Zhōng guó Shí yóu Huà gōng Gǔ fèn Yǒu xiàn Gōng sī 中國石油化工股份有限公司Zhōng huá Quán guó Zǒng gōng huì 中华全国总工会Zhōng huá Quán guó Zǒng gōng huì 中華全國總工會zhòng gōng 重工zhòng gōng yè 重工业zhòng gōng yè 重工業zhù gōng 鑄工zhù gōng 铸工zhù gōng chē jiān 鑄工車間zhù gōng chē jiān 铸工车间zhuā gōng fu 抓工夫zhuàn gōng 篆工zhuāng pèi gōng chǎng 装配工厂zhuāng pèi gōng chǎng 裝配工廠zhuāng xiè gōng 装卸工zhuāng xiè gōng 裝卸工zī gōng 資工zī gōng 资工zī xùn gōng chéng 資訊工程zī xùn gōng chéng 资讯工程zuì gāo gōng zī xiàn é 最高工資限額zuì gāo gōng zī xiàn é 最高工资限额zuò gōng 做工zuò gōng fu 做工夫zuò gōng zuò 做工作zuò zhǔn bèi gōng zuò 做准备工作zuò zhǔn bèi gōng zuò 做準備工作