Có 1 kết quả:

gōng rén jiē jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

working class