Có 1 kết quả:

gōng zuò tái

1/1

gōng zuò tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) workbench
(2) work station