Có 1 kết quả:

gōng zuò liàng

1/1

gōng zuò liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) workload
(2) volume of work