Có 1 kết quả:

gōng zuò duì

1/1

gōng zuò duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a working group
(2) a task force