Có 1 kết quả:

gōng jù lán ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

toolbar (in computer software)