Có 1 kết quả:

gōng shāng jiè

1/1

gōng shāng jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) industry
(2) the world of business