Có 1 kết quả:

gōng yú xīn jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) scheming
(2) calculating