Có 1 kết quả:

gōng yù shàn qí shì , bì xiān lì qí qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

To do a good job, an artisan needs the best tools (idiom). Good tools are prerequisite to the successful execution of a job