Có 1 kết quả:

gōng chéng shī

1/1

Từ điển phổ thông

kỹ sư

Từ điển Trung-Anh

(1) engineer
(2) CL:個|个[ge4],位[wei4],名[ming2]