Có 1 kết quả:

Gōng téng

1/1

Gōng téng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kudō (Japanese surname)