Có 1 kết quả:

gōng qián

1/1

gōng qián

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiền lương, tiền công

Từ điển Trung-Anh

(1) salary
(2) wages