Có 1 kết quả:

zuǒ quàn zài wò

1/1

zuǒ quàn zài wò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be assured of success (idiom)