Có 1 kết quả:

zuǒ qián wèi

1/1

zuǒ qián wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

left forward (soccer position)