Có 1 kết quả:

zuǒ yòu liǎng nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dilemma
(2) quandary
(3) Scylla and Charybdis
(4) between the devil and the deep blue sea (idiom)