Có 1 kết quả:

zuǒ yòu gōu quán

1/1

zuǒ yòu gōu quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) left hook and right hook (boxing)
(2) the old one-two