Có 1 kết quả:

zuǒ duì qí

1/1

zuǒ duì qí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to left justify (typography)