Có 1 kết quả:

zuǒ duì qí

1/1

zuǒ duì qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to left justify (typography)