Có 1 kết quả:

zuǒ piě zi

1/1

zuǒ piě zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

left-handed