Có 1 kết quả:

zuǒ zhī yòu chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be in straitened circumstances