Có 1 kết quả:

Zuǒ yíng

1/1

Zuǒ yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zuoying or Tsoying district of Kaohsiung city 高雄市[Gao1 xiong2 shi4], south Taiwan