Có 1 kết quả:

zuǒ bianr

1/1

zuǒ bianr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 左邊|左边[zuo3 bian5]