Có 1 kết quả:

qiǎo miào

1/1

qiǎo miào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ingenious
(2) clever
(3) ingenuity
(4) artifice

Một số bài thơ có sử dụng