Có 1 kết quả:

qiǎo zhà bù rú zhuō chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the unvarnished truth is better than a cunning ruse (idiom)
(2) honesty is the best policy