Có 1 kết quả:

jù hēng

1/1

jù hēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tycoon
(2) mogul