Có 1 kết quả:

Jù wú bà hàn bǎo bāo Zhǐ shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Big Mac Index, a measure of the purchasing power parity (PPP) between currencies