Có 1 kết quả:

jù xīng

1/1

jù xīng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngôi sao lớn

Từ điển Trung-Anh

(1) giant star
(2) superstar

Một số bài thơ có sử dụng