Có 2 kết quả:

Jù wú bàjù wú bà

1/2

Jù wú bà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Big Mac (McDonald's hamburger)

jù wú bà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) giant
(2) leviathan