Có 1 kết quả:

jù yá shā

1/1

jù yá shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

megalodon (Carcharodon megalodon)