Có 1 kết quả:

jù xì bāo bìng dú shì wǎng mó yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Cytomegalovirus retinitis, a disease of the retina that can lead to blindness
(2) CMV retinitis