Có 1 kết quả:

jù chǐ shā

1/1

jù chǐ shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 巨牙鯊|巨牙鲨[ju4 ya2 sha1]