Có 1 kết quả:

wū pó

1/1

wū pó

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mụ phù thuỷ

Từ điển Trung-Anh

(1) witch
(2) sorceress
(3) female shaman