Có 1 kết quả:

chà bù lír

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 差不離|差不离[cha4 bu4 li2]