Có 1 kết quả:

chà bù lí

1/1

chà bù lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not much different
(2) similar
(3) ordinary
(4) nearly