Có 1 kết quả:

chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the slightest difference leads to a huge loss (idiom)
(2) a miss is as good as a mile