Có 1 kết quả:

chā shī

1/1

chā shī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mistake
(2) slip-up