Có 1 kết quả:

yǐ zuò chū bǎo

1/1

yǐ zuò chū bǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do sth under oath (idiom)