Có 2 kết quả:

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ba state during Zhou dynasty (in east of modern Sichuan)
(2) abbr. for east Sichuan or Chongqing
(3) surname Ba
(4) abbr. for Palestine or Palestinian
(5) abbr. for Pakistan

Từ ghép 257

Ā lǐ Bā bā 阿里巴巴Ān dì kǎ jí Bā bù dá 安地卡及巴布达Ān dì kǎ jí Bā bù dá 安地卡及巴布達Ān tí guā hé Bā bù dá 安提瓜和巴布达Ān tí guā hé Bā bù dá 安提瓜和巴布達Bā Ā 巴阿Bā bā duō sī 巴巴多斯Bā bā lā 巴巴拉Bā bǎo lì 巴宝莉Bā bǎo lì 巴寶莉Bā bèi duō 巴貝多Bā bèi duō 巴贝多Bā bǐ lún 巴比伦Bā bǐ lún 巴比倫Bā bié tǎ 巴別塔Bā bié tǎ 巴别塔Bā bù · Dí lún 巴布狄伦Bā bù · Dí lún 巴布狄倫Bā bù ěr 巴布尔Bā bù ěr 巴布爾Bā bù lā zú 巴布拉族Bā bù yà Niǔ Jī nèi yà 巴布亚纽几内亚Bā bù yà Niǔ Jī nèi yà 巴布亞紐幾內亞Bā bù yà Xīn Jǐ nèi yà 巴布亚新几内亚Bā bù yà Xīn Jǐ nèi yà 巴布亞新幾內亞Bā bù yán Qún dǎo 巴布延群岛Bā bù yán Qún dǎo 巴布延群島Bā chǔ 巴楚Bā chǔ xiàn 巴楚县Bā chǔ xiàn 巴楚縣Bā dé ěr 巴德尔Bā dé ěr 巴德爾Bā dēng 巴登Bā dēng · Fú téng bǎo zhōu 巴登符腾堡州Bā dēng · Fú téng bǎo zhōu 巴登符騰堡州Bā dōng 巴东Bā dōng 巴東Bā dōng xiàn 巴东县Bā dōng xiàn 巴東縣Bā ěr 巴尔Bā ěr 巴爾Bā ěr dì mó 巴尔的摩Bā ěr dì mó 巴爾的摩Bā ěr duō lù mào 巴尔多禄茂Bā ěr duō lù mào 巴爾多祿茂Bā ěr gān 巴尔干Bā ěr gān 巴爾幹Bā ěr gān Bàn dǎo 巴尔干半岛Bā ěr gān Bàn dǎo 巴爾幹半島Bā ěr kā shí Hú 巴尔喀什湖Bā ěr kā shí Hú 巴爾喀什湖Bā ěr kè nèn dé 巴尔克嫩德Bā ěr kè nèn dé 巴爾克嫩德Bā ěr shě fū sī jī 巴尔舍夫斯基Bā ěr shě fū sī jī 巴爾舍夫斯基Bā ěr zhā kè 巴尔扎克Bā ěr zhā kè 巴爾扎克Bā fá lì yà 巴伐利亚Bā fá lì yà 巴伐利亞Bā fǔ Luò fū 巴甫洛夫Bā gé dá 巴格达Bā gé dá 巴格達Bā gé lán 巴格兰Bā gé lán 巴格蘭Bā gé lán shěng 巴格兰省Bā gé lán shěng 巴格蘭省Bā hā 巴哈Bā hā mǎ 巴哈馬Bā hā mǎ 巴哈马Bā hā yī 巴哈伊Bā hè 巴赫Bā jī sī tǎn 巴基斯坦Bā jiě 巴解Bā jiě Zǔ zhī 巴解組織Bā jiě Zǔ zhī 巴解组织Bā Jīn 巴金Bā jīn sēn shì zhèng 巴金森氏症Bā kè kē sī 巴克科思Bā kè lái 巴克莱Bā kè lái 巴克萊Bā kè lái Yín háng 巴克莱银行Bā kè lái Yín háng 巴克萊銀行Bā kè xià zhū 巴克夏猪Bā kè xià zhū 巴克夏豬Bā kòng Kè shí mǐ ěr 巴控克什米尔Bā kòng Kè shí mǐ ěr 巴控克什米爾Bā kū níng zhǔ yì 巴枯宁主义Bā kū níng zhǔ yì 巴枯寧主義Bā kù 巴库Bā kù 巴庫Bā lā bā sī 巴拉巴斯Bā lā dí 巴拉迪Bā lā guī 巴拉圭Bā lā jī liè fū 巴拉基列夫Bā lā kè 巴拉克Bā lā mǎ lì bō 巴拉馬利波Bā lā mǎ lì bō 巴拉马利波Bā lè mò 巴勒莫Bā lè sī tǎn 巴勒斯坦Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 巴勒斯坦解放組織Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 巴勒斯坦解放组织Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu 巴勒斯坦民族权力机构Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu 巴勒斯坦民族權力機構Bā lí 巴厘Bā lí 巴黎Bā lí Dà xué 巴黎大学Bā lí Dà xué 巴黎大學Bā lí Dǎo 巴厘岛Bā lí Dǎo 巴厘島Bā lí Gōng shè 巴黎公社Bā lí Shèng mǔ yuàn 巴黎圣母院Bā lí Shèng mǔ yuàn 巴黎聖母院Bā lǐ 巴里Bā lǐ Dǎo 巴里岛Bā lǐ Dǎo 巴里島Bā lǐ kūn 巴里坤Bā lǐ kūn cǎo yuán 巴里坤草原Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈萨克自治县Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈薩克自治縣Bā lǐ kūn xiàn 巴里坤县Bā lǐ kūn xiàn 巴里坤縣Bā lì 巴利Bā lì 巴力Bā lì wén 巴利文Bā lín 巴林Bā lín yòu 巴林右Bā lín yòu qí 巴林右旗Bā lín zuǒ 巴林左Bā lín zuǒ qí 巴林左旗Bā lù 巴录Bā lù 巴錄Bā lún xī yà 巴伦西亚Bā lún xī yà 巴倫西亞Bā lún zhī Hǎi 巴伦支海Bā lún zhī Hǎi 巴倫支海Bā luó zuǒ 巴罗佐Bā luó zuǒ 巴羅佐Bā mǎ gān lào 巴馬乾酪Bā mǎ gān lào 巴马干酪Bā mǎ kē 巴馬科Bā mǎ kē 巴马科Bā mǎ xiàn 巴馬縣Bā mǎ xiàn 巴马县Bā mǎ Yáo zú Zì zhì xiàn 巴馬瑤族自治縣Bā mǎ Yáo zú Zì zhì xiàn 巴马瑶族自治县Bā Mò 巴莫Bā ná mǎ 巴拿馬Bā ná mǎ 巴拿马Bā ná mǎ Chéng 巴拿馬城Bā ná mǎ Chéng 巴拿马城Bā ná mǎ Yùn hé 巴拿馬運河Bā ná mǎ Yùn hé 巴拿马运河Bā nán 巴南Bā nán qū 巴南区Bā nán qū 巴南區Bā ní yà Lú kǎ 巴尼亚卢卡Bā ní yà Lú kǎ 巴尼亞盧卡Bā niǔ 巴紐Bā niǔ 巴纽Bā qīng 巴青Bā qīng xiàn 巴青县Bā qīng xiàn 巴青縣Bā sà 巴萨Bā sà 巴薩Bā sāi ěr 巴塞尔Bā sāi ěr 巴塞爾Bā sài lóng nà 巴塞隆納Bā sài lóng nà 巴塞隆纳Bā sài luó nà 巴塞罗那Bā sài luó nà 巴塞羅那Bā shān 巴山Bā shān Shǔ shuǐ 巴山蜀水Bā shān yè yǔ 巴山夜雨Bā shēng 巴生Bā shì 巴氏Bā shì Hǎi xiá 巴士海峡Bā shì Hǎi xiá 巴士海峽Bā shì lā 巴士拉Bā shì shā jūn 巴氏杀菌Bā shì shā jūn 巴氏殺菌Bā shì shì yàn 巴氏試驗Bā shì shì yàn 巴氏试验Bā shǔ 巴蜀Bā sī 巴斯Bā sī dé 巴斯德Bā sī dì yà 巴斯蒂亚Bā sī dì yà 巴斯蒂亞Bā sī kè 巴斯克Bā sī kè yǔ 巴斯克語Bā sī kè yǔ 巴斯克语Bā sī tè ěr 巴斯特尔Bā sī tè ěr 巴斯特爾Bā tǎn Qún dǎo 巴坦群岛Bā tǎn Qún dǎo 巴坦群島Bā táng 巴塘Bā táng xiàn 巴塘县Bā táng xiàn 巴塘縣Bā tè 巴特Bā tè nà 巴特納Bā tè nà 巴特纳Bā tè wǎ zú 巴特瓦族Bā tiě 巴鐵Bā tiě 巴铁Bā tūn Lǔ rì 巴吞魯日Bā tūn Lǔ rì 巴吞鲁日Bā xī 巴西Bā xī ěr 巴希尔Bā xī ěr 巴希爾Bā xī lì yà 巴西利亚Bā xī lì yà 巴西利亞Bā xī zhàn wǔ 巴西战舞Bā xī zhàn wǔ 巴西戰舞Bā xiàn 巴县Bā xiàn 巴縣Bā xīn 巴新Bā yán kā lā 巴顏喀拉Bā yán kā lā 巴颜喀拉Bā yàn 巴彥Bā yàn 巴彦Bā yàn Hào tè 巴彥浩特Bā yàn Hào tè 巴彦浩特Bā yàn Hào tè Shì 巴彥浩特市Bā yàn Hào tè Shì 巴彦浩特市Bā yàn Hào tè Zhèn 巴彥浩特鎮Bā yàn Hào tè Zhèn 巴彦浩特镇Bā yàn nào ěr 巴彥淖爾Bā yàn nào ěr 巴彦淖尔Bā yàn nào ěr shì 巴彥淖爾市Bā yàn nào ěr shì 巴彦淖尔市Bā yàn xiàn 巴彥縣Bā yàn xiàn 巴彦县Bā yē lì bā 巴耶利巴Bā yī lán Dà xué 巴伊兰大学Bā yī lán Dà xué 巴伊蘭大學Bā Yǐ 巴以Bā yīn bù kè cǎo yuán 巴音布克草原Bā yīn guō léng Měng gǔ Zì zhì zhōu 巴音郭楞蒙古自治州Bā yīn guō léng zhōu 巴音郭楞州Bā yīn mǎn dū hū 巴音满都呼Bā yīn mǎn dū hū 巴音滿都呼Bā zǎi zú 巴宰族Bā zhōng 巴中Bā zhōng dì qū 巴中地区Bā zhōng dì qū 巴中地區Bā zhōng shì 巴中市Bā zhōu 巴州gǔ Bā bǐ lún 古巴比伦gǔ Bā bǐ lún 古巴比倫Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn 解放巴勒斯坦人民阵线Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn 解放巴勒斯坦人民陣線Nán jiā Bā wǎ fēng 南迦巴瓦峰Sī lǐ Bā jiā wān gǎng 斯里巴加湾港Sī lǐ Bā jiā wān gǎng 斯里巴加灣港Wò lún · Bā fēi tè 沃伦巴菲特Wò lún · Bā fēi tè 沃倫巴菲特Yìn Bā 印巴Zhōng Bā 中巴

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mong ngóng
2. dính, bén, sát, bám
3. liền, ở cạnh
4. miếng cháy cơm

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Mong chờ, kì vọng. ◎Như: “triêu ba dạ vọng” 朝巴夜望 ngày đêm mong chờ.
2. (Động) Cố gắng đạt được, doanh cầu. ◇Nhị khắc phách án kinh kì 二刻拍案驚奇: “Thủ liễu nhất thế thư song, chỉ vọng ba cá xuất thân, đa thiểu tránh ta gia tư” 守了一世書窗, 指望巴個出身, 多少掙些家私 (Quyển nhị thập lục) Đem cả một đời đèn sách, trông chờ cố gắng cho được xuất thân, kiếm được ít nhiều của cải.
3. (Động) Liền, kề, gần, tiếp cận. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tiền bất ba thôn, hậu bất ba điếm” 前不巴村, 後不巴店 (Đệ nhị hồi) Đằng trước không kề làng, đằng sau không gần quán.
4. (Động) Khô đọng, dính, khét. ◎Như: “oa ba” 鍋巴 cơm cháy (dính vào nồi), “nê ba” 泥巴 đất bùn ướt dính.
5. (Động) Bò, leo, trèo. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Hành liễu bán nhật, ba quá lĩnh đầu, tảo khán kiến lĩnh cước biên nhất cá tửu điếm” 行了半日, 巴過嶺頭, 早看見嶺腳邊一個酒店 (Đệ tam lục hồi) (Ba người) đi được nửa ngày, trèo qua trái núi, đã thấy một quán rượu dưới chân núi.
6. (Động) Vin, vịn, với, níu. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tha bất đa kỉ niên, dĩ ba đáo cực đính đích phận nhi” 他不多幾年, 已巴到極頂的分兒 (Đệ cửu thập cửu hồi) Ông ta chẳng mấy năm đã vin được chức cao nhất.
7. (Động) Nghển, duỗi.
8. (Động) Đào, khoét.
9. (Trợ) Tiếng đệm sau danh từ, tính từ. Dùng chỉ cái gì ở mặt dưới hoặc mặt sau vật thể. ◎Như: “vĩ ba” 尾巴 cái đuôi, “trát ba nhãn” 眨巴眼 chớp mắt.
10. (Danh) Một giống rắn lớn (theo truyền thuyết thời cổ). ◎Như: “ba xà” 巴蛇.
11. (Danh) Nước “Ba” 巴, tộc “Ba” 巴.
12. (Danh) Lượng từ: đơn vị áp suất (tiếng Anh: "bar").
13. (Danh) Họ “Ba”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước Ba, đất Ba.
② Ba Lê 巴黎 Paris.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bén, cháy, khê, khét: 鍋巴 Cơm cháy; 飯巴鍋了 Cơm khét rồi;
② Kề, liền bên cạnh: 前不巴村,後不巴店 Đằng trước không kề làng, đằng sau không nhà trọ (trơ vơ);
③ Mong: 朝巴夜望 Ngày đêm mong chờ;
④ [Ba] Nước Ba (tên nước thời xưa ở miền đông tỉnh Tứ Xuyên, nên miền đông Tứ Xuyên cũng gọi là 巴);
⑤ Tiếng đệm đặt sau danh từ, động từ, tính từ...: 尾巴 Đuôi, cái đuôi; 眨巴眼 Chớp mắt; 乾巴巴 Khô không khốc, nhạt phèo;
⑥ [Ba] (Họ) Ba.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài rắn lớn. Xem Ba xà 巴蛇 — Tên đất. Xem Ba thục — Hợp lại, dính lại. Xem Ba kết — Cái má, bộ phận hai bên mặt.

Từ điển Trung-Anh

(1) to long for
(2) to wish
(3) to cling to
(4) to stick to
(5) sth that sticks
(6) close to
(7) next to
(8) spread open
(9) informal abbr. for bus 巴士[ba1 shi4]
(10) bar (unit of pressure)
(11) nominalizing suffix on certain nouns, such as 尾巴[wei3 ba5], tail

Từ ghép 379

Ā bā 阿巴Ā bā gā qí 阿巴嘎旗Ā bā lā qì yà 阿巴拉契亚Ā bā lā qì yà 阿巴拉契亞Ā bā sī 阿巴斯Ā dí sī Ā bèi bā 阿迪斯阿貝巴Ā dí sī Ā bèi bā 阿迪斯阿贝巴ā ěr bā ní yà 阿尔巴尼亚ā ěr bā ní yà 阿爾巴尼亞Ā ěr bā ní yà rén 阿尔巴尼亚人Ā ěr bā ní yà rén 阿爾巴尼亞人ā lā bā mǎ 阿拉巴馬ā lā bā mǎ 阿拉巴马Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴馬州Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴马州Ā lǐ Bā bā 阿里巴巴Ā lú bā 阿卢巴Ā lú bā 阿盧巴Ā lǔ bā 阿魯巴Ā lǔ bā 阿鲁巴ā mǐ bā 阿米巴ā mǐ bā bìng 阿米巴病ā mǐ bā lì ji 阿米巴痢疾ā mǐ bā yuán chóng 阿米巴原虫ā mǐ bā yuán chóng 阿米巴原蟲Ā shén hā bā dé 阿什哈巴德ā sī bā tè 阿斯巴特ā sī bā tián 阿斯巴甜Àì hā mài dá bā dé 艾哈迈达巴德Àì hā mài dá bā dé 艾哈邁達巴德Àò bā mǎ 奥巴马Àò bā mǎ 奧巴馬Àò ěr bā ní 奥尔巴尼Àò ěr bā ní 奧爾巴尼Àò lín bā sī 奥林巴斯Àò lín bā sī 奧林巴斯bā bā 巴巴Bā bā duō sī 巴巴多斯bā bā jiē jiē 巴巴結結bā bā jiē jiē 巴巴结结Bā bā lā 巴巴拉bā bèi xī yà yuán chóng bìng 巴貝西亞原蟲病bā bèi xī yà yuán chóng bìng 巴贝西亚原虫病bā bǐ lún 巴比伦bā bǐ lún 巴比倫bā bǐ Q 巴比Qbā bǐ tuǒ 巴比妥bā bì 巴閉bā bì 巴闭bā bù néng gòu 巴不能够bā bù néng gòu 巴不能夠bā bù yà xīn jǐ nèi yà 巴布亚新几內亚bā bù yà xīn jǐ nèi yà 巴布亞新幾內亞bā bu de 巴不得bā dá mù 巴达木bā dá mù 巴達木bā dàn mù 巴旦木bā dàn xìng 巴旦杏bā dǒu 巴斗bā dòu 巴豆bā dòu ké 巴豆壳bā dòu ké 巴豆殼bā dòu shǔ 巴豆属bā dòu shǔ 巴豆屬bā dòu shù 巴豆树bā dòu shù 巴豆樹bā gāo wàng shàng 巴高望上bā gē 巴哥bā gē quǎn 巴哥犬bā gé dá 巴格达bā gé dá 巴格達bā jī sī tǎn 巴基斯坦bā jǐ 巴戟bā ji 巴唧bā ji bā ji 巴唧巴唧bā jiē 巴結bā jiē 巴结bā jie 巴結bā jie 巴结Bā lā bā sī 巴拉巴斯bā lā guī 巴拉圭bā lè sī tǎn 巴勒斯坦bā lí 巴黎bā lí lǜ 巴黎綠bā lí lǜ 巴黎绿bā lì mén 巴力門bā lì mén 巴力门bā luó kè 巴罗克bā luó kè 巴羅克bā luò kè 巴洛克bā ná fēn 巴拿芬bā ná mǎ 巴拿馬bā ná mǎ 巴拿马bā nǐ 巴尔bā nǐ 巴爾bā qián suàn hòu 巴前算后bā qián suàn hòu 巴前算後bā sān lǎn sì 巴三覽四bā sān lǎn sì 巴三览四bā shā 巴刹bā shā 巴剎bā shān yuè lǐng 巴山越岭bā shān yuè lǐng 巴山越嶺bā shì 巴士bā shì dǐ 巴士底bā shì zhàn 巴士站bā sōng 巴松bā sōng guǎn 巴松管bā sòng guǎn 巴頌管bā sòng guǎn 巴颂管bā tóu tàn nǎo 巴头探脑bā tóu tàn nǎo 巴頭探腦bā wàng 巴望bā xī 巴西bā xiān 巴仙bā xiān 巴先bā xīn bā gān 巴心巴肝Bā yē lì bā 巴耶利巴bā zhā 巴扎bā zhǎng 巴掌bā zǔ kǎ 巴祖卡bǎi bān bā jié 百般巴結bǎi bān bā jié 百般巴结bèng bā diào kǎo 繃巴吊拷bèng bā diào kǎo 绷巴吊拷Bǐ āi zī bā bó 比埃兹巴伯Bǐ āi zī bā bó 比埃茲巴伯Bì ěr bā è 毕尔巴鄂Bì ěr bā è 畢爾巴鄂bì shang zuǐ bā 閉上嘴巴bì shang zuǐ bā 闭上嘴巴Bō ná bā 波拿巴Chén bā ěr hǔ qí 陈巴尔虎旗Chén bā ěr hǔ qí 陳巴爾虎旗dà bā 大巴Dān bā 丹巴Dān bā xiàn 丹巴县Dān bā xiàn 丹巴縣dàn bā gū 淡巴菰Dé gǔ xī jiā bā 德古西加巴Dé lè bā kè 德勒巴克Dōng bā wén huà 东巴文化Dōng bā wén huà 東巴文化duō bā àn 多巴胺É bā dǐ yà shū 俄巴底亚书É bā dǐ yà shū 俄巴底亞書Fèi ěr bā hā 費爾巴哈Fèi ěr bā hā 费尔巴哈gān bā bā 乾巴巴gān bā bā 干巴巴Gān bā lǐ 甘巴里Gǎng bā 岗巴Gǎng bā 崗巴Gǎng bā xiàn 岗巴县Gǎng bā xiàn 崗巴縣Gē dǎ bā lǔ 哥打巴魯Gē dǎ bā lǔ 哥打巴鲁Gē dé bā hè cāi xiǎng 哥德巴赫猜想Gē ěr bā qiáo fū 戈尔巴乔夫Gē ěr bā qiáo fū 戈爾巴喬夫Gǔ bā 古巴guō bā 鍋巴guō bā 锅巴Hā bā gǔ shū 哈巴谷书Hā bā gǔ shū 哈巴谷書Hā bā hé 哈巴河Hā bā hé xiàn 哈巴河县Hā bā hé xiàn 哈巴河縣Hā bā luó fū sī kè 哈巴罗夫斯克Hā bā luó fū sī kè 哈巴羅夫斯克Hā bā xuě shān 哈巴雪山hǎ bā gǒu 哈巴狗háo bā 毫巴Hé bā tè 荷巴特hěn bā bā 狠巴巴hú lú bā 胡芦巴hú lú bā 胡蘆巴hú lú bā 葫芦巴hú lú bā 葫蘆巴Jī lǐ bā sī 基里巴斯Jī lǐ bā sī Gòng hé guó 基里巴斯共和国Jī lǐ bā sī Gòng hé guó 基里巴斯共和國Jí lǐ bā sī 吉里巴斯jí lǔ bā 吉魯巴jí lǔ bā 吉鲁巴jí tè bā 吉特巴jiā lā bā gē sī 加拉巴哥斯Jiā lā bā gē sī Qún dǎo 加拉巴哥斯群岛Jiā lā bā gē sī Qún dǎo 加拉巴哥斯群島jiē jiē bā ba 結結巴巴jiē jiē bā ba 结结巴巴Jīn bā bù wéi 津巴布韋Jīn bā bù wéi 津巴布韦jǐn bā 紧巴jǐn bā 緊巴jǐn bā bā 紧巴巴jǐn bā bā 緊巴巴Jīng bā gǒu 京巴狗jiǔ bā 九巴jiǔ bā 酒巴juǎn bā 卷巴Kā ěr bā qiān Shān mài 喀尔巴阡山脉Kā ěr bā qiān Shān mài 喀爾巴阡山脈kǎ bā lái 卡巴莱kǎ bā lái 卡巴萊Kǎ bā sī jī 卡巴斯基Kǎ ěr bā lā 卡尔巴拉Kǎ ěr bā lā 卡爾巴拉Kāng bā 康巴Kāng bā dì qū 康巴地区Kāng bā dì qū 康巴地區Kāng bā Zàng qū 康巴藏区Kāng bā Zàng qū 康巴藏區kē kē bā bā 磕磕巴巴kě lián bā bā 可怜巴巴kě lián bā bā 可憐巴巴Kè lóu bā tè lā 克娄巴特拉Kè lóu bā tè lā 克婁巴特拉Kù lǐ tí bā 库里提巴Kù lǐ tí bā 庫里提巴Lā bā sī 拉巴斯Lā bā tè 拉巴特lǎo shi bā jiāo 老实巴交lǎo shi bā jiāo 老實巴交Lí bā nèn 黎巴嫩liǎn bā zi 脸巴子liǎn bā zi 臉巴子lín bā 淋巴lín bā ái 淋巴癌lín bā guǎn 淋巴管lín bā jié 淋巴結lín bā jié 淋巴结lín bā liú 淋巴瘤lín bā xì bāo 淋巴細胞lín bā xì bāo 淋巴细胞lín bā xì tǒng 淋巴系統lín bā xì tǒng 淋巴系统lín bā xiàn 淋巴腺lín bā yè 淋巴液lún bā 伦巴lún bā 倫巴Luó bā qiè fū sī jī 罗巴切夫斯基Luó bā qiè fū sī jī 羅巴切夫斯基Luò bā yǔ 珞巴語Luò bā yǔ 珞巴语Luò bā zú 珞巴族mā lā ge bā zi 妈拉个巴子mā lā ge bā zi 媽拉個巴子mā le ge bā zi 妈了个巴子mā le ge bā zi 媽了個巴子Mǎ ní tuō bā 馬尼托巴Mǎ ní tuō bā 马尼托巴Mài bā hè 迈巴赫Mài bā hè 邁巴赫Màn ní tuō bā 曼尼托巴Mén bā zú 門巴族Mén bā zú 门巴族Mén xīng gé lā dé bā hè 門興格拉德巴赫Mén xīng gé lā dé bā hè 门兴格拉德巴赫Méng bā dùn 蒙巴頓Méng bā dùn 蒙巴顿Méng bā sà 蒙巴萨Méng bā sà 蒙巴薩Mò bā běn 墨巴本Mǔ bā bā nà 姆巴巴納Mǔ bā bā nà 姆巴巴纳Mù bā lā kè 穆巴拉克Ná pò lún · Bō ná bā 拿破仑波拿巴Ná pò lún · Bō ná bā 拿破崙波拿巴Nǎ mù bā ěr · Ēn hè bā yà ěr 那木巴尔恩赫巴亚尔Nǎ mù bā ěr · Ēn hè bā yà ěr 那木巴爾恩赫巴亞爾Nà zhā ěr bā yē fū 納扎爾巴耶夫Nà zhā ěr bā yē fū 纳扎尔巴耶夫ní bā 泥巴ōu bā 欧巴ōu bā 歐巴Ōū bā mǎ 欧巴马Ōū bā mǎ 歐巴馬Ōū luó bā 欧罗巴Ōū luó bā 歐羅巴Ōū luó bā Zhōu 欧罗巴洲Ōū luó bā Zhōu 歐羅巴洲Pà ní bā tè 帕尼巴特Qiān lǐ dá hé Duō bā gē 千里达和多巴哥Qiān lǐ dá hé Duō bā gē 千里達和多巴哥Qiān lǐ dá jí Tuō bā gē 千里达及托巴哥Qiān lǐ dá jí Tuō bā gē 千里達及托巴哥qián bù bā cūn , hòu bù bā diàn 前不巴村,后不巴店qián bù bā cūn , hòu bù bā diàn 前不巴村,後不巴店Qiáo bā shān 乔巴山Qiáo bā shān 喬巴山Sà bā dé luó 萨巴德罗Sà bā dé luó 薩巴德羅Sāi bā sī dì ān 塞巴斯蒂安sāng bā 桑巴Sāng jǐ bā ěr 桑給巴爾Sāng jǐ bā ěr 桑给巴尔sēn bā wǔ 森巴舞Shā bā 沙巴Shā yī bā kè 沙依巴克Shā yī bā kè qū 沙依巴克区Shā yī bā kè qū 沙依巴克區shì bā ná 士巴拿shòu bā bā 瘦巴巴shuāng céng bā shì 双层巴士shuāng céng bā shì 雙層巴士Sī bā dá 斯巴达Sī bā dá 斯巴達Sī bā lǔ 斯巴魯Sī bā lǔ 斯巴鲁Sōng bā wā 松巴哇Sōng bā wā Dǎo 松巴哇岛Sōng bā wā Dǎo 松巴哇島Suǒ luó bā bó 所罗巴伯Suǒ luó bā bó 所羅巴伯Tái bā zi 台巴子Tè gǔ xī jiā ěr bā 特古西加尔巴Tè gǔ xī jiā ěr bā 特古西加爾巴Tè lì ní dá hé Duō bā gē 特立尼达和多巴哥Tè lì ní dá hé Duō bā gē 特立尼達和多巴哥Tíng bā kè tú 廷巴克图Tíng bā kè tú 廷巴克圖wěi bā 尾巴Wū lán bā tuō 乌兰巴托Wū lán bā tuō 烏蘭巴托wù bā bǐ tuǒ nà 戊巴比妥鈉wù bā bǐ tuǒ nà 戊巴比妥钠xī bā làn 稀巴烂xī bā làn 稀巴爛xià bā 下巴Xià ěr bā rén 夏尔巴人Xià ěr bā rén 夏爾巴人Xiāng bā lā 香巴拉xiāng bā lǎo 乡巴佬xiāng bā lǎo 鄉巴佬Xiàng bā píng cuò 向巴平措xiǎo bā 小巴xiǎo xíng bā shì 小型巴士Xiè ěr bā rén 謝爾巴人Xiè ěr bā rén 谢尔巴人Xīn bā ěr hǔ yòu qí 新巴尔虎右旗Xīn bā ěr hǔ yòu qí 新巴爾虎右旗Xīn bā ěr hǔ zuǒ qí 新巴尔虎左旗Xīn bā ěr hǔ zuǒ qí 新巴爾虎左旗Xīn bā wēi 辛巴威Xīng bā kè 星巴克xiōng bā bā 凶巴巴Yà bā láng 亚巴郎Yà bā láng 亞巴郎Yà dì sī Yà bèi bā 亚的斯亚贝巴Yà dì sī Yà bèi bā 亞的斯亞貝巴Yà kā bā 亚喀巴Yà kā bā 亞喀巴yà lā bā mǎ 亚拉巴马yà lā bā mǎ 亞拉巴馬Yà lā bā mǎ zhōu 亚拉巴马州Yà lā bā mǎ zhōu 亞拉巴馬州yán bā 盐巴yán bā 鹽巴yǎn bā bā 眼巴巴yī ge bā zhǎng pāi bù xiǎng 一个巴掌拍不响yī ge bā zhǎng pāi bù xiǎng 一個巴掌拍不響Yī sī lán mǎ bā dé 伊斯兰马巴德Yī sī lán mǎ bā dé 伊斯蘭馬巴德yì wù bā bǐ tuǒ 异戊巴比妥yì wù bā bǐ tuǒ 異戊巴比妥Zhèn bā 鎮巴Zhèn bā 镇巴Zhèn bā Xiàn 鎮巴縣Zhèn bā Xiàn 镇巴县zhōng bā 中巴zhōng bā shì 中巴士Zhòng bā 仲巴Zhòng bā xiàn 仲巴县Zhòng bā xiàn 仲巴縣zhòu bā bā 皱巴巴zhòu bā bā 皺巴巴Zì yóu Gǔ bā 自由古巴Zōng kā bā 宗喀巴