Có 1 kết quả:

Bā bié tǎ

1/1

Bā bié tǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tower of Babel, in Genesis 11:5-foll.