Có 1 kết quả:

Bā lì

1/1

Bā lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Baal