Có 1 kết quả:

bā lì mén

1/1

bā lì mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

parliament (loanword) (old)