Có 2 kết quả:

Bā lè sī tǎnbā lè sī tǎn

1/2

Bā lè sī tǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Palestine

bā lè sī tǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Palestine