Có 1 kết quả:

Bā shì Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bashi Channel between south Taiwan and Luzon Island, north the Philippines