Có 1 kết quả:

Bā shān yè yǔ

1/1

Bā shān yè yǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rain on Mt Ba (idiom); lonely in a strange land
(2) Evening Rain, 1980 movie about the Cultural revolution

Một số bài thơ có sử dụng