Có 1 kết quả:

bā bù yà xīn jǐ nèi yà

1/1

Từ điển phổ thông

nước Papua New Guinea