Có 1 kết quả:

Bā bù yà Xīn Jǐ nèi yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Papua New Guinea